Marine Zeebrugge
de verschillende radarschermen
Radarschermen
Root server » TechTalk » Marinebasis Zeebrugge » Radarschermen
-

-

Dit artikel is het vervolg op de evolutie van de radar.

Het echosignaal van de radar werd vroeger gewoon weergegeven op een oscilloscoop, vandaar dat men de benamingen A-scope, B-scope enz zal terugvinden bij de beschrijving van de verschillende radarschermen. Het is pas na de tweede wereldoorlog dat men specifieke schermen zal gebruiken.

A scope (en afgeleide versies)
Dit is de oer-indicator. Horizontaal wordt de tijdbasis aangegeven en vertikaal het antennesignaal. Als er een echo ontvangen wordt, dan ontstaat er een verticale afbuiging (blip). De afstand tot het onderwerp kan geschat worden door de horizontale afstand te meten.

Dit schermtype wordt ook R scope genoemd (range = afstand).

Het J scope is sterk vergelijkbaar met het A scope, maar gebruikt een circulaire schaal (aan de buitenkant van de ronde oscilloscoopscherm). Zo'n scherm geeft een hogere nauwkeurigheid, want de lengte van het spoor wordt met π vermenigvuldigd. Zo'n indicator gebruikt twee sinusvormige tijdbasissen die 90 ten opzichte van elkaar verschoven zijn. De J scope werd door Manfred von Ardenne ontwikkeld en werd gebruikt in nagenoeg alle duitse radars tijdens de oorlog (afstandsindicatie).

Het L scope toont het signaal dat door twee gescheiden dipolen ontvangen wordt. De ene dipool ontvangt het signaal van links, de andere van rechts. Door het verschil in amplitude te meten kan men bepalen of het doel meer naar links of meer naar rechts gelegen is. Men moet dan de antenne of de radiogoniometer verdraaien totdat men even sterke echo's krijgt: dan weet men dat de antenne of de goniometer naar het doel wijst.

Op een L scope wordt er alternerend het signaal van de linker of de rechter dipool getekend. Het scherm wordt meestal 90 gedraaid om beter overeen te komen met de werkelijkheid. De hoogte (positie op de Y-as) geeft de afstand tot het doel aan en de blip die sterker is aan de linkerkant of de recherkant geeft aan dat het doel niet recht vooruit ligt. Dit type radar wordt vooral aan de grond gebruikt, maar soms ook in vliegtuigen. Als de twee blips even sterk waren, dan wist de piloot dat het doel recht vooruit zat.

Het volgend scherm is afkomstig van een duitse radarinstallatie die de afstand aangeeft (J scope), de azimut en de hoogte (twee L scopes). De azimut geeft aan dat het doel meer naar links of meer naar rechts is, terwijl de hoogte aangeeft of het doel hoger of lager gelegen is. Men heeft een redondante informatie: de drie schermen geven de afstand aan, maar enkel het eerste scherm wordt effektief gebruikt om de afstand te bepalen.B scope
De B scope is een verbeterde versie van de L scope, het werd pas in gebruik genomen aan het einde van de tweede wereldoorlog. De afstand wordt opnieuw op de Y-as aangegeven, maar de positie van het doel wordt nu door middel van een punt aangegeven, en niet meer door een afwijking van de afbuiging. De radar voert een mechanische sweep van links naar rechts en het doel wordt aangegeven door een lichtpunt. Men moet dus niet meer zelf de radar richten om een even sterke linkse en rechtse puls te bekomen.

Er is hier een tweede scherm nodig om de hoogte van het doelwit aan te geven.

C scope
Dit type wordt gebruikt voor de vuurleiding, zowel aan de grond als in vliegtuigen. De radar geeft hier ook met een lichtpunt de positie van het doel aan, maar de hoogte wordt aangegeven op de Y-as en de azimut op de X-as. Het is een aanduiding van het type "bull's eye", het doel ligt vooruit als het lichtpunt op de oorsprong zit. De afstand wordt op een aparte scherm aangegeven.

De radar is uitgerust met een draaiende antenne en het echosignaal wordt electronisch bewerkt. Dit type scherm werd pas gebruikt na de tweede wereldoorlog.

PPI (plan position indicator)
Dit type radarscherm komt het meest overeen met wat men van een radarscherm verwacht. De objecten worden aangegeven in een panorama van 360. Dit radartype wordt bijvoorbeeld door de marine gebruikt om andere schepen te detecteren.

Het beeld dat hier weergegeven wordt is het beeld van een Jagdschloss radar die in de buurt van Berlijn gelegen was. Het geeft de aanval op Berlijn door een 400-tal vliegtuigen weer. De cirkel geeft een afstand van 100km aan. De radarbeelden konden via de telefoonlijn verstuurd worden. Dit was de eerste toepassing van een PPI.

Er bestaan natuurlijk nog andere schermtypes voor specifieke toepassingen. Ook de sonar (die ook met echosignalen werkt) gebruikt gelijkaardige schermen.

Deze pagina toont alle ontwikkelingen tijdens de tweede wereldoorlog: de verschillende soorten radars, de IFF (identification friend or foe), de radiobakens, de eerste computers, het bepalen van de positie van vijandige zenders, de geleide bommen, de speciale communicatiemiddelen zoals de Hellschreiber, enz.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-