-

- Index

Wat de gebruiker ingegeven heeft verwerken

Een algemeen testprogramma
Dit eenvoudig programma toont wat de gebruiker ingegeven heeft en is ideaal om de werking van een complexe pagina te testen. In de meeste gevallen zal je op de pagina zelf testen of een e-mail adres wel op een e-mail adres lijkt, of alle verplichte velden ingevuld zijn, en dergelijke. Dit is sneller dan de controle uit te stellen tot dat de gebruiker de formulier verzonden heeft.
Dit programma toont wat het ontvangen heeft van de gebruiker (en van de webserver zelf):


FUNCTION PBMAIN()
  i = 1
  a$ = ENVIRON$("CGI_STDOUT")
  OPEN a$ FOR OUTPUT ACCESS WRITE AS #3   ' Open outputbestand
  PRINT #3, "<html><body><pre>"
  a$ = ENVIRON$(1)
  WHILE a$ <> ""               ' print de volledige ENVIRONMENT
    PRINT #3, a$
    INCR i
    a$ = ENVIRON$(i)
  WEND
  PRINT #3, "<hr>"
  OPEN ENVIRON$("CGI_STDIN") FOR BINARY ACCESS READ SHARED AS #1
  GET$ #1, LOF(1), a$: CLOSE #1       ' Printout van het inputbestand, dat soms nodig kan
  PRINT #3, a$ "</pre>"           ' zijn bij de verwerking van TEXTAREA in
  PRINT #3, "</body></html>"         ' formulieren
  CLOSE                   
END FUNCTION

<html><body>
<form ACTION="/cgi-bin/env.exe" method="POST">
<p>Vul de gegevens in:
<table border=1>
<tr><td width=50%>Naam:<td width=50%><input type=text size=20 maxlength=256 name="Name">
<tr><td width=50%>Is deze site interessant?<td width=50%><select name="LikeFactor" size=1>
<option value="Enorm">Enorm</option>
<option value="Redelijk">Redelijk</option>
<option value="Niets speciaals">Niets speciaals</option>
<option value="no comment">no comment</option>
<option value="Ik begrijp er niets van">Ik begrijp er niets van</option>
</select>
<tr><td>Welke browser gebruik je?</td><td><input type=radio name="BrowserType" value="IE">Internet Explorer
<input type=radio checked name="BrowserType" value="Mozilla">Mozilla
<input type=radio name="BrowserType" value="Andere">Andere
<tr><td>Wenst u gecontacteerd te worden?
<td><input type=checkbox name="Contact" value="ON" checked>Ja!
<tr><td>Opmerkingen:<td><textarea name="Opmerkingen" rows=2 cols=20></textarea>
</table>
<input type=submit name="Submit" value="Verzenden">
<input type=reset name="Reset" value="Reset">
</form>
</body></html>

Enter your information, please:

Naam:
Is deze site interessant?
Welke browser gebruik je?Internet Explorer Mozilla Andere
Wenst u gecontacteerd te worden?Ja!
Opmerkingen:


Gegevens decoderen
In de meesta gevallen zal je de inputgegevens moeten decoderen (vreemde tekens worden gecodeerd doorgestuurd). Een probleem is dat de input en output een verschillende codering gebruiken.
De input (wat de gebruiker ingegeven heeft) is url-gecodeerd, terwijl de output (de tekst dat naar de bezoeker HTML entities gebruikt, zoals om een voor te stellen.
Het decoderen gebeurt op de volgende manier:
 1. Alle "+"-tekens door een spatie vervangen
 2. alle %xx (waarbij xx een hexadecimale waarde is) moet je vervangen door het ASCII karakter.
We kunnen het decoderen van korte strings aan Xitami zelf overlaten. Bij lange strings kan de grootte van de ENVIRONMENT overschreden worden en daarom moeten wij het decoderen zelf doen. Bij het zelf decoderen gebruiken we QUERY_STRING (environment variabele) voor korte inputstrings en CGI_STDIN (inputbestand) als er een lange tekst gedecodeerd moet worden. In de FORM_ variabelen bekom je de gedecodeerde waarden, maar hier ook loop je de kans dat de string niet compleet is als er veel input ingegeven werd.


  ...
  OPEN ENVIRON$("CGI_STDIN") FOR BINARY ACCESS READ AS #1
  GET$ #1, LOF(1), a$: CLOSE #1
  name$ = unescape$(a$, "Name")
  remarks$ = unescape$(a$, "Remarks")
  ....


FUNCTION unescape$(a$, key$) STATIC
  c$ = ""
  j = PARSECOUNT(a$, "&"): k = LEN(key$)
  FOR i = 1 TO j
    b$ = PARSE$(a$, "&", i)
    IF LEFT$(b$, k) = key$ THEN
      b$ = REMAIN$(l + 1, b$, "="): k = LEN(b$)
      FOR j = 1 TO k
        d$ = MID$(b$, j, 1)
        IF d$ = "%" then
          c$ = c$ + CHR$(VAL("&H" + MID$(b$, j + 1, 2)))
          j = j + 2
        ELSE
          c$ = c$ + d$
        END IF
      NEXT j
      unescape$ = c$
      EXIT FUNCTION
    END IF
  NEXT i
END FUNCTION

Index

Individuele landingspage bezoekers: