<>
Electriciteitscentrale
op hoogovengas
Power plant
Servers » Pictures » Urbex » Power plant
Meer informatie over electriciteit: de electriciteitscentrales, de oorlog der stromen (gelijkspanning of wisselspanning), driefasenspanning, de stroomverdeling, 50, 60 en 400Hz, enz.

-

-

Power generation


Electriciteitscentrale in Duisburg. De motoren werken op hoogovengas


Thermische electriciteitscentrale die zijn brandstof uit het hoogovengas haalt in Esch-sur-Alzette. Geen hoogoven meer, dus is de centrale buiten gebruik.

Een hoogoven heeft heelwat energie nodig voor de aandrijving van de ventilatoren die de hete lucht in de hoogoven inblazen, de waterpompen en de verschillende hulpinstallaties zoals de sinterfabriek en de transportbanden.

Aan de andere kant produceert een hoogoven een grote hoeveelheid hoogovengas dat grotendeels uit koolstofmonoxyde bestaat. Dit is geen hoogwaardige brandstof, maar een hoogoven produceert enorme hoeveelheden hoogovengas. Het is niet rendabel hoogovengas te stockeren of over grote afstanden te transporteren omdat het gas weinig energie bevat. De leidingen hebben vaak een diameter van 1 meter vanwege de grote hoeveelheden hoogovengas die geproduceerd worden.

Het wordt nog interessanter als er een staalfabriek aan de hoogoven gekoppeld wordt. De convertor die gietijzer omzet in staal (oxystaal of LD procédé) produceert een gas dat driemaal zo energierijk is als hoogovengas.

Ook interessant is de koppeling aan een cokesfabriek: de hoogovengas wordt gebruikt om de steenkool op te warmen. De steenkool wordt cokes en er komt stadsgas vrij. Stadsgas is energierijker en kan op zijn beurt gebruikt worden in toepassingen waar men hogere temperaturen nodig heeft.

De eerste centrales van de hoogovens gebruikten Lenoir-motoren, dit zijn explosie-motoren die op gas werken en toen heel modern waren in vergelijking met de stoommachines. Gas was volop beschikbaar en electriciteit was bijzonder duur, dus dergelijke motoren gebruiken was een goede keuze.

De overgebleven foto's van de installaties tonen heel goed de opbouw van deze motoren, die veel leken op de stoommachines. De eerste stoommachines waren echter veel groter, hadden een boiler nodig en het rendement was merkelijk lager. Wat de foto's ons niet tonen zijn de mensen die afgevoerd worden wegens koolmonoxydevergiftiging.

Foto hierboven: gasmotor gemaakt door Cockerill, maquette te zien in het Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège.

Directe productie

Oorspronkelijk werd het gereinigd gas direct in verbrandingsmotoren gebruikt. De motoren dreven dan de alternatoren aan. Het overtollig gas werd opgeslagen in een gazometer om dalen in de produktie op te vangen en aldus een constante stroomproduktie te garanderen. Het rendement was veel beter dan die van de toen bestaande stoommachines, maar het hoogovengas is echt geen "proper" gas.

De meest bekende site die over een eigen electriciteitscentrale beschikte was Duisburg. Een dergelijke centrale was niet rendabel en werd buiten gebruik gesteld nog voor de site definitief gesloten werd (van zodra er voldoende electriciteit beschikbaar kwam via het openbaar electriciteitsnetwerk).

Indirecte productie

Bij de indirecte electriciteitsproduktie wordt water aan de kook gebracht en de hete stoom drijft turbines aan. Turbines hebben een hoger rendement dan stoommachines. Het voordeel van deze formule is dat alle energiebronnen gebruikt kunnen worden naargelang het aanbod: hoogovengas, convertorgas, cokesgas en eventueel aardgas.

Onafhankelijke productie

Tegenwoordig past men onafhankelijke electriciteitsproduktie: Sidmar verkoopt zijn gas aan Electrabel die het gas in zijn centrales gebruikt, en Sidmar koopt dan een deel van de electriciteit terug.

Het voordeel van deze laatste formule is dat de electriciteitsproductie niet meer uitsluitend afhangt van de beschikbaarheid van processgassen. De electriciteitscentrale kan alle soorten brandstof gebruiken naargelang de beschikbaarheid: hoogovengas, convertorgas, aardgas, en eventueel zelfs steenkool. Staalproducenten zijn eigenlijk geen electriciteitsproducenten: dit wordt beter overgelaten aan echte electriciteitsproducenten.

Deze onafhankelijke electriciteitsproduktie werd voor het eerst toegepast in Esch-sur-Alzette in Lotharingen (hoogoven van Terres Rouges). Dit was één van de historische hoogovens die gebruik maakten van “minette lorraine”, de plaatselijke ijzererts (helaas relatief arm aan ijzer en dus onrendabel van zodra er goedkope ijzererts aangevoerd kon worden via enorme schepen).

De hoogovens werden stilgelegd omdat de staalproduktie in het binnenland economisch niet meer rendabel is vanwege het ijzererts dat via schepen aangevoerd wordt. De electriciteitscentrale een paar kilometer verderop werd eveneens buiten gebruik gesteld. De centrale ligt er verlaten bij en de gebouwen liggen op instorten.

Publicités - Reklame

-